QPay Terms and Conditions


เงื่อนไขการให้บริการ (QPay)

สัญญาการให้บริการคิวเพย์ (QPay)

สัญญานี้เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท คิวเพย์ จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 11/3 ซอยรามคำแหง 166 แยก 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ 02-105-4164 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105558065493 ผู้ให้บริการปัจจุบัน กำลังดำเนินการขออนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวงการคลัง (ซึ่ง ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง) กับ ผู้สมัครขอใช้บริการ คิวเพย์ (QPay) (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ท่าน”) อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อขอใช้บริการ คิวเพย์ (QPay) และ /หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่บริษัทให้บริการท่านในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการให้บริการ คิวเพย์ (QPay) ช่องทางการให้บริการ บริษัทจัดทำบริการดังกล่าวขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ กระเป๋าเงินอิเลคทรอนิกส์ (e-Money*) และบริการเป็นตัวแทนรับชำระเงิน หรือค่าบริการ (e-Payment) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน โดยที่ท่านประสงค์ขอใช้บริการ คิวเพย์ (QPay) ของบริษัทเพื่อทำธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระเป๋าเงินอิเลคทรอนิกส์ (e-Money*) และบริการเป็นตัวแทนรับชำระเงิน หรือค่าบริการ (e-Payment) เพื่อความสะดวกของท่าน การคลิก “ ยอมรับ ” หรือ “ ยืนยัน ” หรือ “ ตกลง ” เพื่อการส่งข้อมูลการชำระเงินผ่านบริการ คิวเพย์ (QPay) ถือว่าท่านได้ยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนตัว ของท่านและ/หรือเอกสารอ้างอิงอื่นๆ นอกจากนี้ยังถือว่า ท่านยอมรับว่าสัญญานี้เป็นสัญญาระหว่างบริษัทกับท่าน โดยท่านเป็นผู้ลงนามให้มีผลผูกพันและบังคับได้ตามกฎหมาย สิทธิใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ บริษัทขอสงวน สิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งให้ ท่านทราบทางที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านได้แจ้งไว้ และถือว่าท่านยินยอมในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญา หากมิได้เป็นการฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งท่านยินยอม และยอมรับโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสัญญานั้นจะเป็นเพียงบางส่วน และ/หรือทั้งหมด และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขใหม่นี้มีผลใช้บังคับแทน ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิมทันทีโดยอัตโนมัติซึ่งเนื้อหาสาระส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศบน เว็บไซต์ http://www.qpay.co.th และช่องทางการให้บริการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนจะมีผลใช้บังคับ ดังนั้น คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

คำนิยามศัพท์และการตีความ คำว่า “ธนาคาร” ให้หมายความรวมถึง สถาบันที่รับเงินฝาก คำว่า “บัตรเครดิต” ให้หมายความรวมถึง บัตรวีซ่า บัตรเดบิตวีซ่า (Visa Debit) บัตรมาสเตอร์การ์ด บัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ด (Maestro) และบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ด้วย คำว่า “การดำเนินการทางกฎหมาย” หมายความรวมถึง การบอกกล่าวทวงถาม ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าป่วยการค่าพาหนะ เป็นต้น คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความรวมถึง คอมพิวเตอร์ไวรัส ความล่าช้าซึ่งเกิดจากระบบของธนาคารไฟฟ้า หรือระบบโทรคมนาคมบกพร่องอัคคีภัย อุทกภัย ภัยธรรมชาติอื่น สงคราม จลาจล ประท้วง เป็นต้น รวมถึงความ เสียหายจากภาวะขาดทุน การเปิดเผยข้อมูลที่ทำให้ท่านไม่ สามารถใช้บริการบริษัทหรือ เว็บไซต์บริษัทได้ คำว่า “รายการต้องสงสัย” หมายความรวมถึง รายการได้กระทำผิดสัญญาหรือ รายการที่ได้กระทำผิด กฎหมาย รายการที่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแจ้งขอความร่วมมือให้ดำเนินการ ระงับการทำรายการมายังบริษัทและรวมถึงกรณีที่เป็นรายการที่สงสัยว่าไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตามผลการทำรายการ เช่น รายการที่เติมเงินสำเร็จ แต่ไม่มีรายการเข้าระบบ คิวเพย์ (QPay) ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคที่เกิดจากการเติม ผ่านบัตร ระบบ เกิดจากการเติมเงินผ่านช่องทางที่ไม่ได้มีการตอบสนองทางจอภาพในทันที (Real Time Interface) หรือเกิดจากรายการที่ผิดพลาดโดยเจ้าหน้าที่ คิวเพย์ (QPay) ซึ่งปัญหาทางด้านเทคนิคดังกล่าวรวมถึง ปัญหาทางด้านทีเทคนิคที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือ เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลากรอื่นด้วย คำว่า “ค่าธรรมเนียม” หมายความรวมถึง ค่าธรรมเนียมการเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆ ค่าธรรมเนียมจาก การใช้บริการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชี ค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว คำว่า “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความรวมถึง ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบฮาร์ดแวร์ และระบบซอฟต์แวร์ คำว่า “เชื่อมโยงเว็บไซต์” (Framing) หมายความว่า การที่เว็บไซต์ทำการสร้าง frame ขึ้นมาบนหน้า เว็บ เสมือนทำให้หน้าเว็บอีกหน้าหนึ่ง มีการเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บอื่นๆ (มีเว็บที่แยกต่างหากภายในหน้าเดียวกัน โดยกำหนดกรอบการนำเสนอในเว็บเพจที่แบ่งหน้าต่างไม่ทับซ้อนกัน หลายหน้าต่าง แต่ละบานมีการแสดงจาก HTML ที่แยกต่างหาก) โดยในการเชื่อมต่อนี้ อาจมีการมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ อาจมีการซ่อนไวรัสไว้ที่ทำให้การ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บแล้วไม่ได้หน้าเว็บตามที่ต้องการ และอาจทำให้ผู้ที่เชื่อมต่อไปยังลิ้งค์เว็บนั้นๆ เกิดความ เสี่ยงในการถูกโจรกรรมข้อ มูลทางธุรกิจ เช่น รหัสผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการทำธุรกรรม บนนเตอร์เน็ต เป็นต้น คำว่า “พฤติกรรมเสี่ยงที่ต่อการก่อให้เกิดความเสียหาย” หมายความถึง พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริการ รายงานการใช้บัตรเครดิตที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง บริษัท ได้รับและ/หรือตรวจสอบพบจากข้อมูลของธนาคาร รายงานเกี่ยวกับการรับเงินของท่านที่มาจากแหล่งเงิน อันมีที่มาจากการกระทำความผิดต่อกฎหมายอาญาในข้อหาหรือฐานความผิดใดๆ จากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต ของบุคคลอื่น การได้รับรายงานด้านการเงินของท่านที่มีอัตราความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงจากหน่วยงานด้าน ข้อมูล เครดิต การทำธุรกรรมหรือการมีส่วนร่วมในการกระทำอันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเบิกเงิน ล่วงหน้าจากบัตรเครดิต การปฏิเสธการให้ความร่วมมือกับบริษัทในการตรวจสอบหรือการปฏิเสธการให้ข้อมูลที่ถูกร้อง ขอการ ส่งไปรษณีย์เล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่ไม่พึงประสงค์หรือการแนะนำ เว็บไซต์ (Referral Link) ที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดบัญชี คิวเพย์ (QPay) หลายบัญชี การใช้บัญชี คิวเพย์ (QPay) เพื่อการกระทำผิดกฎหมายในทุกกรณี การปก ปิดข้อมูล Proxy การได้รับรายงานร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ คิวเพย์ (QPay) ของท่านอย่างต่อเนื่อง คำว่า “ลายลักษณ์อักษร” หมายความรวมถึง การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ คำว่า “ช่องทางการให้บริการ” หมายความรวมถึง บน เว็บไซต์ http://www.qpay.co.th https://www.qpay.co.th โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แทบเล็ต และ อุปกรณ์พกพาอื่นๆ (Application on Mobile, Smart Phone, Table and other mobile devices) และเครื่องให้บริการอัตโนมั ติ (KIOSK) โดยรวมถึงช่องทางการให้บริการอื่นๆ ที่บริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน คำว่า “ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่พึงประสงค์” หมายความรวมถึง สแปม จังค์เมลล์ ไปรษณีย์เล็กทรอนิกส์ที่มีไวรัส อนึ่ง เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการอื่นใดที่ ปรากฎบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันของกฎหมาย


ข้อที่ 1 ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างผู้สมัครขอใช้บริการ กับ บริษัท คิวเพย์ จำกัด

บริการ คิวเพย์ (QPay) จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทางการเงิน ต่างๆ และ/หรือ ค่าบริการ บางรายอาจมีปัญหาและความเสี่ยง ซึ่งท่านได้ศึกษา และทำความเข้าใจเป็นอย่างดี แล้วและยอมรับความเสี่ยงต่อความชอบด้วยกฎหมาย การมีผลสมบูรณ์ การบังคับได้ สภาพและ มูลค่าสินค้า ที่ตั้งหรือข้อเท็จจริงอื่นใดเกี่ยวกับสินค้า ความสามารถในการชำระหนี้และความสามารถในการชำระเงินหรือสินค้าคืน ในสัญญานี้ บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการท่านในการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการชำระเงินเท่านั้น โดยบริษัทจะดำเนินการตามความประสงค์และความยินยอมของท่านภายใต้วิธีการเงื่อนไขและ ข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ บริษัท ไม่ใช่ธนาคาร ไม่ใช่ผู้บริหารผลประโยชน์ในเงินทุนของท่าน แต่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในการ ชำระเงินของท่าน (เงินสกุลบาท) เท่านั้น บริษัทจะรวมเงินทุนของท่านกับเงินทุนของผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ไว้ใน บัญชีธนาคาร (บัญชีรวม) ที่บริษัทเป็นเจ้าของ โดยแยกต่างหาก จากเงินทุนที่บริษัทใช้ในการดำเนินการ และบริษัท จะไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นของบริษัท


ข้อที่ 2 สิทธิ หน้าที่ ภาระผูกพัน และความรับผิดชอบของท่าน

2.1 สิทธิและหน้าที่ในการใช้บริการ ท่านมีสิทธิใช้บริการ คิวเพย์ (QPay) ก็ต่อเมื่อท่านได้สมัครเปิดบัญชี คิวเพย์ (QPay) โดยท่าน สามารถใช้บริการเพื่อส่งเงินของท่านไปยังผู้รับตามที่ท่านได้ระบุไว้โดยชำระจาก บัตรเครดิต หรือหักจากบัญชีเงินฝาก โดยท่านอาจใช้บริการในรูปแบบของผู้รับเงินที่ ได้จากการชำระ ค่าสินค่า หรือบริการ คิวเพย์ (QPay) ในการรับหรือส่งเงินในการกิจการทางการค้าทุกประเภท อนึ่ง ในกรณีที่มีการทำรายการใดๆ หรือกระทำการใดๆ โดยใช้รหัสผ่าน (Password) ของท่าน ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของท่านเองทุกประการ ซึ่งท่านยอมรับว่าไม่สามารถ ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขการทำรายการใดๆ ได้ และท่านตกลงผูกพันตาม รายการดังกล่าวทุกประการ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำ รายการใดๆ ภายใต้บัญชีของท่านจากการใช้รหัสผ่าน (Password) ดังกล่าวนั้น ในทางกลับกัน ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดจากการทำรายการใดๆ หรือการกระทำใดๆ โดยใช้รหัสผ่านของท่าน

2.2 หน้าที่ในการแจ้งข้อความจริง ท่านตกลงให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่ถูกต้องครบถ้วนและพร้อมที่จะแจ้งข้อมูลที่ตรงต่อ ความเป็นจริงและเป็นข้อมูลในปัจจุบันและทำให้ข้อมูล เป็นปัจจุบันให้แก่ระบบของ คิวเพย์ (QPay) รวม ทั้งท่านจะไม่ใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการลงทะเบียน ในกรณีข้อมูลที่ท่านแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือควรบอกแจ้งให้ทราบ หรือข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลในปัจจุบัน หรือไม่ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน บริษัท มีสิทธิระงับการให้บริการกับท่า นทันที โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบ

2.3 หน้าที่ในการห้ามใช้บัญชีซ้อน ท่านจะต้องไม่ทำการเปิดบัญชี คิวเพย์ (QPay) เกินหนึ่งบัญชี กรณีฝ่าฝืนเปิดบัญชี คิวเพย์ (QPay) มากกว่าหนึ่งบัญชีไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม บัญชีที่ซ้อนนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัทให้ จำต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด และท่านยินยอมให้บริษัทมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญากับท่านได้ ทันที อีกทั้งหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทเรียกร้อง ค่ าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยท่านจะไม่หยิบยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวด้วย

2.4 หน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะต้องรีบแจ้งให้บริษัทรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท รวมทั้งท่านต้องให้จัดเตรียมที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันของท่านได้ให้ไว้กับบริษัท หากบริษัทได้พยายามติดต่อกับ ท่านตามข้อมูลในการติดต่อที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทในกรณีที่่ไม่สามารถติดต่อกับท่านได้ บริษัทจะ ไม่รับผิดชอบต่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไปไม่ถึงผู้รับ หรือความเสียหายที่เกิดจากการไม่ สามารถเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านได้ ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แจ้งไว้ของท่านมีการ เปลี่ยนแปลง ให้บริษัทมีสิทธิที่จะงดใช้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกเปลี่ยนแปลง และให้ใช้ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์รองของท่าน หรืออาจทำการประกาศหน้าเว็บไซต์สำหรับการติดต่อ ในการให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งผ่านทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ปกติของท่าน โดยให้ถือว่าท่านทราบข้อมูลดังกล่าว แล้ว

2.5 สิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้บริการ ท่านตกลงจะรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทในการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง หรือการเพิ่มเติมของบริการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ตามที่บริษัทเห็นสมควร เช่น สัญญาการ ขอใช้บริการ ค่าธรรมเนียม ข้อตกลงอื่นๆ รวมทั้งประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี คิวเพย์ (QPay) ของ ท่าน และ/หรือการใช้บริการ คิวเพย์ (QPay) ในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ คิวเพย์ (QPay) และ/ หรือการสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหา การสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำ ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือ ว่ าท่านจะได้รับการสื่อสารดังกล่าว นับ ตั้งแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังท่าน ไม่ว่ าท่านได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูก พันที่จะต้องสื่อสาร ในรูปแบบของเอกสาร เว้นแต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมบริษัทจะแจ้งให้ท่าน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้โดยปิดประกาศทาง เว็บไซต์หรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน

2.6 หน้าที่ในการผูกพันในธุรกรรมที่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย การทำธุรกรรมใดๆ ผ่านบริการ คิวเพย์ (QPay) ที่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จะมีผลสมบูรณ์และ ผูกพันท่านทุกกรณี และท่านตกลงจะไม่ยกเหตุ หรือข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นปฏิเสธความรับผิดชอบ และ/ หรือการปฏิบัติตามสัญญานี้ต่อบริษัทในทุกกรณีทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีที่ท่านได้แจ้งเหตุ และ /หรือมี พฤติการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวกับรายการดังกล่าวซึ่งท่านไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นนั้น เพื่อขอระงับการใช้ บริการและบริษัทรับทราบเรียบร้อย แล้ว

2.7 หน้าที่ในการให้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบคุณภาพ ชนิดของสินค้าหรือบริการ ในการทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าบริการหรือเกี่ยวกับประเภทธุรกิจใดๆนั้น ท่านจะต้องใช้ ความระมัดระวังอย่างดีเพื่อจะต้องตรวจสอบ คุณภาพชนิดของสินค้าบริการ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการด้วย ในกรณีที่มีปัญหากับการใช้สินค้าและ/หรือบริการ หรือความชำรุดบกพร่อง หรือรอน สิทธิของสินค้า และ/หรือบริการ ความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง หรือ เป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ท่านต้องดำเนินการติดต่อกับผู้ขาย หรือ ผู้ให้บริการของสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆเอง บริษัทไม่อาจรับประกันหรือรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้า และ/หรือบริการ หรือความเสียหาย อันเกิดจากการจัดส่งหรือการจัดส่งที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือการกระทำใดๆ ที่ผิดข้อตกลงระหว่างผู้ส่งกับท่าน เนื่องจากบริษัทอำนวยความ สะดวกในการให้บริการ และ/หรือ ชำระค่าสินค้าหรือบริการ และทำธุรกรรมตามคำสั่งของท่าน เท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือ บริการของร้านค้าแต่อย่างใด

2.8 หน้าที่ในการห้ามทำธุรกรรมโดยมิชอบ ห้ามมิให้ท่านใช้ประโยชน์จากสัญญาหรือบริการ คิวเพย์ (QPay) นี้ในการทำธุรกรรมใดๆ อันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามโดย กฎหมาย หรือขัดต่อ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และท่านจะไม่กระทำการใดๆ ไม่ว่าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ อันเป็นเหตุให้เสียหาย แก่ทรัพย์สิน และ/หรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงหรือสิทธิอื่นใดๆของบริษัท และ/ หรือผู้ใช้บริการท่านอื่น หากท่านใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว ท่านตกลง ที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนต่อบริษัทหรือบุคคลใดๆที่ได้รับความเสียหายจาก เหตุดังกล่าว

2.9 การละเมิดจากบุคคลภายนอกต่อการใช้บริการ คิวเพย์ (QPay) ท่านจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ในกรณีที่มีความ เสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทำของบุคคลภาย นอก ที่มีผลต่อการใช้บริการ คิวเพย์ (QPay) ของท่ าน และไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือ ระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

2.10 หน้าที่ในการห้ามโอนสิทธิเรียกร้องหรือภาระผูกพัน ห้ามมิให้ท่านโอนสิทธิ หน้าที่ หรือภาระผูกพันใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการ ล่วงหน้าจากบริษัท

2.11 หน้าที่ในการห้ามทำการเชื่อมโยงเว็บไซต์ (Framing) ห้ามท่านเชื่อมโยงเว็บไซต์(Framing) เพื่อเข้าสู่บริการ คิวเพย์ (QPay) การเชื่อมโยงเว็บไซต์ (Framing) หรือการที่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก แสดงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ คิวเพย์ (QPay) ภายในหน้าเว็บเพจที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย https://www.qpay.co.th/ ในกรณีที่ฝ่าฝืนกระทำการดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหาย ท่านจะต้องรับผิดต่อบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ (Framing) หรือการใดๆ ที่มีลักษณะอย่างเดียวกับการกระทำดังกล่าว

2.12 หน้าที่ในการห้ามกระทำความผิดต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ท่านหรือบัญชีของท่านมีพฤติการณ์หรือ มีความพยายามที่จะใช้บริการ คิวเพย์ (QPay) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการชำระเงิน หรือการจัดการบัญชีของท่าน รวมถึงเข้าถึงข้อมูล ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือมาตรการป้องกันโดยมิชอบ บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของท่านในทันที และท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำที่เกิดจากการกระทำโดยจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ อันเป็นเหตุให้เสียหายจากการกระทำดังกล่าว รวมถึงท่านอาจถูกฟ้องร้อง ดำเนินคดีทั้งทาง แพ่งและทางอาญาตามกฎหมายต่อไปด้วย


ข้อที่ 3 เงื่อนไขการใช้บริการ คิวเพย์ (QPay)

3.1 การสมัครขอใช้บริการ การสมัครขอใช้บริการ คลิก “สมัครสมาชิก” หรือ “Register” แล้วระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) สำหรับใช้เป็นบัญชี (Account/Username) ในการเข้าสู่ระบบ คิวเพย์ (QPay) พร้อมข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุ โดย คิวเพย์ (QPay) จะแจ้งยืนยันที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ที่ท่านให้ไว้ เมื่อท่านคลิกลิงค์ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) นั้น จะนำท่านเข้าสู่ระบบ คิวเพย์ (QPay) เพื่อให้ท่านบันทึก และยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ซึ่งจะเป็นช่องทางรับรหัส OTP (One Time Password) มากำกับรายการชำระเงินของท่าน

3.2 รหัสผ่าน (Password)

 • 3.2.1 ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (Online)ที่ คิวเพย์ (QPay) ให้บริการได้
 • 3.2.2 กรณีที่ท่านลืม รหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ปัจจุบัน ท่านต้องตอบคำถามเฉพาะที่ท่านเคยเลือกเมื่อสมัครใช้บริการ หรือเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้องก่อน แล้วระบบจะออกรหัสผ่าน (Password)ใหมส่งไปยัง ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ที่ท่านได้ทะเบียนไว้กับ คิวเพย์ (QPay) ทั้งนี้ ท่านต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) เองทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบได้
 • 3.2.3 กรณีที่ท่านป้อนรหัสผ่าน (Password) ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ท่านจะถูกระงับการใช้บริการโดยอัตโนมัติทันที ท่านจะสามารถใช้บริการนี้ต่อไปได้ก็ต่อเมื่อ แจ้งความจำนงให้บริษัทดำเนินการตามวิธีอื่นใดที่บริษัทกำหนดเพื่อขอออกรหัสผ่าน (Password) ใหม่ ทั้งนี้ ท่าน ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) เองทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบได้

3.3 สถานะบัญชี เมื่อท่านเข้าสู่ระบบ คิวเพย์ (QPay) แล้ว ระบบจะแสดงชื่อ หมายเลขสมาชิก สถานะบัญชียอดเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชี และรูปของสมาชิก(ถ้ามี)

3.4 ข้อมูลส่วนตัว สามารถตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่านเพิ่มเติมได้ เช่น ที่อยู่ วันเดือน ปีเกิด ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น โดยคลิก “ข้อมูลส่วนตัว” และเลือกแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ แล้วป้อนรหัสส่วนบุคคล (PIN) ของท่านเพื่อยืนยันรายการ

3.5 การเติมเงิน การเติมเงินเข้าบัญชี คิวเพย์ (QPay) คลิก “เติมเงิน” เพื่อเลือกช่องทางเติมเงินเข้าบัญชี คิวเพย์ (QPay) ดังนี้

 • 3.5.1 ท่านสามารถเติมเงินเข้าบัญชี คิวเพย์ (QPay) จาก บัตรวีซ่า และ/หรือบัตรมาสเตอร์การ์ดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ท่านสามารถใช้วงเงินอนุมัติคงเหลือบางส่วนหรือทั้งหมดของบัตรบัตรวีซ่าและ/หรือบัตรมาสเตอร์การ์ด ของท่านเติมเงินเข้าบัญชี คิวเพย์ (QPay)
 • 3.5.2 ท่านสามารถเติมเงินเข้าบัญชี คิวเพย์ (QPay) จากการหักเงินในบัญชีธนาคารของท่าน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แก่ธนาคารเจ้าของบัญชีนั้นๆ หากเป็นไปตามเงื่อนไขจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทกำหนด ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบ “ค่าธรรมเนียม” ได้บนเว็บไซต์ เงินที่ เติมจะโอนเข้า บัญชี คิวเพย์ (QPay) ของท่านต่อเมื่อรายการเติมเงินตามช่องทางดังกล่าวมีผลเสร็จสมบูรณ์ จะมีการแสดงผลการเติม เงิน ผ่านหน้าจอ และส่ง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แจ้งรายละเอียดการเติมเงินไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) หลักของท่าน

3.6 วิธีการซื้อสินค้าหรือบริการ การซื้อสินค้า และ/หรือบริการ จากร้านค้าออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับ คิวเพย์ (QPay) ท่านสามารถทำได้ทุกเวลา โดยคลิก “ร้านค้า&โปรโมชั่น” หรือ “Shops&Promotion” เพื่อเข้าสู่หน้าที่แสดงไอคอนร้านค้าในการชำระเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการ ระบบจะให้ท่านกรอกรหัส OTP (One Time Password) ซึ่งระบบจะส่งไปที่โทรศัพท์มือถือของท่านสำหรับกำกับยืนยันรายการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการแอบ อ้างทำรายการ

3.7 ค่าธรรมเนียม ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ ในหน้าเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “ค่าธรรมเนียม” หรือ “Fee” หากมีการ เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม บริษัทจะประกาศบนเว็บไซต์ www.QPay.co.th ช่องทางการให้บริการ และ/หรือแจ้งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านให้ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ

3.8 ประวัติธุรกรรม ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการทำรายการต่างๆ เช่น การเติมเงิน การซื้อสินค้า และ/หรือ บริการของท่านได้ โดยคลิก “ประวัติธุรกรรม” หรือ “Transaction History” โดยระบุช่วงเวลา/ประเภทรายการที่ต้องการ

3.9 การร้องเรียน / ข้อโต้แย้ง และแจ้งข้อมูล การร้องเรียนหรือข้อโต้แย้ง รวมทั้งแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ปัญหาต่างๆ ที่พบเกี่ยวกับการใช้บริการ คิวเพย์ (QPay) ท่านสามารถแจ้งบริษัทได้ที่หน้า “ติดต่อเรา” หรือ “Contact Us” ผ่านช่องทาง ดังนี้

 • ช่องทางที่ 1 ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ [email protected] และ/หรือ [email protected]
 • ช่องทางที่ 2 Call Center ตามหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่ปรากฏบนเว็บไซต์

โดยบริษัทจะนำข้อมูลต่างๆ ที่ท่านแจ้งไว้ มาทำการตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของ ที่เกิดขึ้น และทำการแก้ไขทันที กรณีที่ปัญหานั้นส่งผลกระทบกับสมาชิกโดยรวม บริษัทแจ้งให้สมาชิกทุกรายทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ www.QPay.co.th และ ช่องทางการให้บริการ อย่างชัดเจน ก่อนการทำการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ กรณีที่ข้อร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับมูลค่าเงินในบัญชี คิวเพย์ (QPay) เช่น มีรายการใด ที่ท่าน ไม่ได้ทำหรือรายการที่ท่านทำยังไม่ปรากฏในหน้า “ประวัติธุรกรรม” ท่านต้องรีบแจ้งทันที โดยระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้

 • 1. ชื่อและที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) หลักของท่าน
 • 2. รายการต้องสงสัยพร้อมทั้งอธิบายถึงรายละเอียด ความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องของรายการ
 • 3. จำนวนเงินในรายการต้องสงสัย

สำหรับกรณีที่เกี่ยวกับมูลค่าเงินในบัญชี คิวเพย์ (QPay) บริษัทจะทำการตรวจสอบเป็นครั้งๆ ไป และทันทีที่ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนจากท่าน โดย ท่านยินยอมให้บริษัทระงับการใช้บริการ คิวเพย์ (QPay) ทุกอย่างของบัญชีของท่านชั่วคราวจนกว่าได้รับผลการตรวจสอบออกมาอย่างแน่นอน ในการนี้บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้า รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนต่อไปให้ท่านทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อร้อง เรียน และหากตรวจพบว่าเหตุเกิดมาจากความผิดของบริษัท บริษัทจะทำการแก้ไขที่ระบบให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์เป็นข้อมูล และยอดเงินที่ ถูกต้อง แต่ถ้าเป็นความผิดที่เกิดจากตัวท่านเอง ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพียงผู้เดียว

3.10 วิธีการยกเลิกการใช้บริการหรือขอปิดบัญชี คิวเพย์ (QPay) การยกเลิกการใช้บริการหรือการขอปิดบัญชี คิวเพย์ (QPay) ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอปิดบริการที่หน้าเว็บไซต์ คิวเพย์ (QPay) เพื่อ ระบุรายละเอียดการร้องขอปิดบริการพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารราชการอื่นใดที่ยืนยันว่าเป็นของเจ้าของบัญชี โดยลงลายมือ ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วส่งเรื่องโดยตรงมายัง [email protected] ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตรวจสอบสถานะความเป็นเจ้าของ บัญชีและยอดเงินคงเหลือของท่านรวมทั้งผลการเรียกเก็บของการเติมเงินผ่านบัตรเครดิตของท่าน (ถ้ามี) ทั้งนี้การปิดบัญชี คิวเพย์ (QPay) ของ ท่านมีผลตั้งแต่วันที่ที่ท่านติดต่อขอปิดบัญชีสำหรับกรณีที่ไม่ต้องรอผลการเรียกเก็บของการเติมเงินผ่านบัตรเครดิตของท่าน บริษัทจะโอน ยอดเงินคงเหลือในบัญชี คิวเพย์ (QPay) ของท่านหลังหักค่าธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี) และ/หรือเงินที่ท่านค้างชำระกับบริษัท (ถ้ามี) เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งไว้ภายใน 15 วันในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เหตุสุดวิสัย หรือมีพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งเป็นการพ้นวิสัยอื่นใด บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะ ทำการตรวจสอบสถานะความเป็นเจ้าของบัญชีและยอดเงินคงเหลือของท่าน รวมทั้งรายการที่ค้างชำระ และโอนยอดเงินคืนเป็นระยะเวลาเกิน กว่า 15 วัน เพื่อให้การโอนเงินเข้าบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่บัญชี คิวเพย์ (QPay) ของท่านไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นระยะเวลา เกินกว่า6 เดือน บริษัทมีสิทธินำยอดเงินคงเหลือที่อยู่ในบัญชีดังกล่าวมาหักเป็นค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีเป็นจำนวน 50 บาท โดย จะหักค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีทุกเดือนในกรณีที่ท่านแจ้งความประสงค์ขอปิดบัญชี คิวเพย์ (QPay) แต่ยอดเงินคงเหลือของท่านมีจำนวนน้อย กว่าค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือในกรณีที่ยอดเงินคงเหลือในบัญชี คิวเพย์ (QPay) ของท่าน นั้นมียอดคงเหลือน้อยกว่าค่า ธรรมเนียม และบัญชี คิวเพย์ (QPay) ของท่านไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน บริษัทมีสิทธิที่จะปิดบัญชี คิวเพย์ (QPay)ของ ท่าน และนำจำนวนเงินที่คงเหลือในบัญชี คิวเพย์ (QPay) มาหักเป็นค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชี

3.11 การยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด ท่านยอมรับเงื่อนไขและค่าธรรมเนียม รวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้บริการ คิวเพย์ (QPay)ซึ่งท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานและรายละ เอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมได้ ในหน้าเว็บไซต์ของ คิวเพย์ (QPay)

3.12 ห้ามทำธุรกรรมเบิกเงินล่วงหน้า ห้ามมิให้ท่านทำธุรกรรมหรือมีส่วนร่วมในการกระทำอันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเบิกเงินล่วงหน้าจากบัตรเครดิต

3.13 ห้ามถอนเงินจากบัญชี คิวเพย์ (QPay) เงินที่เติมจากทุกช่องทาง จะไม่สามารถถอนจากบัญชี คิวเพย์ (QPay) ได้


ข้อที่ 4 สิทธิ หน้าที่/ภาระผูกพัน และข้อสงวนสิทธิของบริษัท

4.1 สิทธิในการพิจารณาไม่ให้บริการ บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกไม่ให้บริการแก่ท่านและ/หรือไม่ผูกพันบริษัทให้ต้องทำสัญญานี้กับท่าน และให้ถือว่าเป็นสิทธิในการตัดสินของบริษัท โดยเด็ดขาด บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการขอใช้บริการ

4.2 สิทธิการหักเงินชำระหนี้ บริษัทสามารถใช้สิทธิหักเงินจากบัญชีของท่านได้ในจำนวนเท่ากับที่บริษัทชำระให้แก่ธนาคารหรือเท่ากับจำนวนเงินที่ธนาคารหักเงินคืนจาก บัญชีเงินฝากที่บริษัทมีอยู่กับธนาคารในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตก็ดี ปฏิเสธการจ่ายเงินก็ดี หรือไม่สามารถเรียกเก็บ เงินได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดและหากเงินในบัญชีของท่านไม่เพียงพอที่จะชำระคืนเงินดังกล่าวได้ทั้งหมด ท่านจะต้องทำการชำระเงินหรือโอน เงินส่วนที่เหลือคืนให้แก่บริษัทโดยทันทีตามที่บริษัทแจ้งให้ทราบ

4.3 สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลของท่าน ท่านยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งได้ให้ไว้แก่บริษัทต่อบุคคลที่เกี่ยว ข้องกับการดำเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ โดย บริษัทไม่จำต้องขอความยินยอมใดๆจากท่านและท่านตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

4.4 สิทธิในการปิดบัญชี จำกัดการใช้บริการ ระงับการใช้บริการ ในกรณีที่ปรากฏว่าท่านฝ่าฝืนข้อหนึ่งข้อใดตามข้อกำหนดแห่งสัญญาก็ดีหรือโดยสาเหตุอื่นใดก็ดี ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ เช่น เป็นรายการต้อง สงสัย หรือบุคคลหรือนิติบุคคล องค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแจ้งขอความร่วมมือให้ดำเนินการระงับการทำรายการมายังบริษัท ไม่ว่า ท่านจะมีเงินค้างในบัญชีหรือจะยินยอมด้วยหรือไม่ก็ตาม บริษัทมีสิทธิในการปิดบัญชี จำกัดการใช้บริการ ระงับการให้บริการและ/ หรือบอก เลิกสัญญากับท่านได้ทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และท่านตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ โดยบริษัทจะพิจารณาตามพฤติกรรมอัน ควรแต่ละกรณีไป อีกทั้งบริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบประวัติด้านข้อมูลเครดิตของบัญชีของท่าน และบริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการ พิจารณาปิดบัญชีใดๆ หรือจำกัดการให้บริการโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบด้านเครดิตของท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หากบัญชีของท่านถูกจำกัดการใช้บริการหรือกรณีที่บริษัทต้องการขอข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาจากท่าน และ เมื่อบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าบัญชีของท่านไม่ได้กระทำความผิดตามสัญญาหรือกฎหมายในการใช้บริการของบริษัท บริษัทจะดำเนินการยก เลิกการจำกัดการใช้บริการของท่าน อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจำกัดการใช้บริการของท่านถึง 180 วัน เพื่อให้ท่านดำเนินการแก้ปัญหา และ หากบริษัทพบว่าท่านมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริการ คิวเพย์ (QPay) หรือต่อ ผู้ใช้บริการ คิวเพย์ (QPay) ท่านอื่น บริษัทจะ ทำการปิดบัญชี คิวเพย์ (QPay) ของท่านและระงับการให้บริการใดๆ และ/หรือดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควร กรณีที่ท่านกระทำ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำ ความผิดต่อกฏหมายโดยใช้บริการคิวเพย์ (QPay) เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดหรือใช้/ แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อบริษัทหรือท่านละเมิดเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อก็ดี และบริษัทพิจารณาแล้วว่าเป็นการผิดสัญญา กันในสาระสำคัญ บริษัทจะยกเลิกการให้บริการและปิดบัญชี คิวเพย์ (QPay) ของท่านทันที โดยท่านตกลงจะไม่ดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้นกับบริษัทเพื่อ เรียกร้องเงินที่คงค้างอยู่ในบัญชี คิวเพย์ (QPay) ของท่าน ซึ่งบริษัทจะคืนเงินให้แก่ผู้ที่สามารถนำหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาแสดงการเป็น ผู้มีสิทธิรับเงิน หรือตามคำ สั่งจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะหักค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากการดูแลรักษาเงินดัง กล่าว และเงินที่ค้างชำระกับบริษัท (ถ้ามี) จากจำนวนเงินทั้งหมดก่อนส่งคืนแก่ผู้มีสิทธิรับเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้พิสูจน์สิทธิในเงินที่ อายัดนั้น

4.5 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิในเครื่องหมายการค้า QPay (คิวเพย์) www.qpay.co.th HTMLและ logo อื่นๆ หรือบริการที่ระบุภายในเว็บไซต์ ที่เป็นเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของ คิวเพย์ (QPay) บริษัทไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งดัด แปลง ลอกเลียน เผยแพร่หรือใช้ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ ทำการละเมิดในลักษณะอื่นใดต่อเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อื่นใดของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.6 สิทธิในการสืบค้นข้อมูลของผู้สมัครใช้บริการ ในการค้นหาข้อมูลที่เห็นว่าจำเป็นในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลงทะเบียนของท่าน ท่านให้สิทธิบริษัทหรือตัวแทน การสืบค้นข้อ มูลอาจรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลเครดิต หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลของบุคคลที่สามได้

4.7 สิทธิยึดหน่วงและหักกลบลบหนี้ ในกรณีที่บริษัทรับโอนสิทธิตามสัญญาหรือรับช่วงสิทธิตามกฎหมายในการชดใช้ค่าชดใช้ค่าเสียหายของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ บริษัทสามารถดำเนินการใช้สิทธิยึดถือในเงินที่อยู่ในบัญชีของท่าน และบริษัทอาจนำเงินของท่านที่อยู่ในบัญชี คิวเพย์ (QPay) ไปเพื่อชำระหนี้ที่ท่าน ค้างชำระต่อบริษัทหรือต่อบุคคลอื่นตามกฎหมาย

4.8 สิทธิในการยกเลิกเพิกถอน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสัญญา บริษัทมีสิทธิยกเลิกเพิกถอนและ / หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยต้องแจ้งให้ทราบ ด้วย วิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือปิดประกาศทางเว็บไซต์โดยให้มีผลในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใดและท่านตกลงที่ จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด/เงื่อนไข/ข้อบังคับตามสัญญานี้ ท่านยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยโดยมีผลบังคับใช้ในทันที ซึ่งบริษัทจะประกาศแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ หรือ แจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เว้นแต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง มีผลใช้บังคับ โดยบริษัทจะประกาศบนเว็บไซต์ www.QPay.co.th ช่องทางการให้บริการ และ/หรือแจ้งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านหากท่านไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิแจ้งการบอกเลิกสัญญาผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไป ยังท่านได้ทันที

4.9 สิทธิในดอกผลหรือผลประโยชน์อื่นใด บริษัทจะรวมเงินทุนของท่านกับเงินทุนของผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ไว้ในบัญชีธนาคาร (บัญชีรวม) ที่บริษัทเป็นเจ้าของ โดยแยกต่างหากจาก เงินทุนที่บริษัทใช้ในการดำเนินการ และจะไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นของบริษัท ในกรณีที่มีดอกผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นในบัญชีรวม ในขณะที่บริษัททำหน้าที่เก็บรักษาเงินทุนนั้น ท่านได้ยินยอมและยอมรับให้ดอกผลหรือผลประโยชน์ดังกล่าวตกเป็นสิทธิของบริษัท โดยท่านตก ลงจะไม่รับดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้น

4.10 สิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายแทนท่าน ในกรณีที่มีความจำเป็น บริษัทมีสิทธิจะกระทำกิจใดๆ ในทางติดตามทวงถามเรียกทรัพย์ สินคืน ยื่นฟ้อง มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลา การพิจารณา หรือร้องทุกข์ดำเนินคดีใดๆ หรือดำเนินการทางกฎหมายอื่นใดแทนท่านได้ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยไม่ถือว่าเป็นการกระ ทำโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนือขอบอำนาจ

4.11 ข้อสงวนสิทธิ จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดอื่นๆ

 • 4.11.1 การแจ้งข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปกปิดข้อความจริง หรือโดยวิธีใดๆ ที่แสดงถึง พฤติการณ์อันเป็นการปกปิดข้อมูลของตัวผู้ใช้บริการ
 • 4.11.2 ความล่าช้าในการทำธุรกรรม บริษัทจะดำเนินการหักเงินจาก/ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต ตาม คำขอของท่านที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยบริษัทจะ ดำเนินการดังกล่าวในทันทีบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น จากความล่าช้ามิได้มีสาเหตุมาจากพฤติการณ์อันเป็นการ พ้นวิสัยซึ่งบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ หรือจากเหตุสุดวิสัย อื่นใดอันส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำธุรกรรม
 • 4.11.3 การชำระหนี้ไม่ถูกต้องระหว่างร้านค้ากับท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการจัดส่งสินค้า หรือบริการ หรือการจัดส่งที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือการกระทำใดๆ ที่ผิดข้อตกลงระหว่าง ผู้ส่งกับผู้รับ เป็นเรื่องที่ท่านต้องไปว่ากล่าวกันเองระหว่างร้านค้ากับท่าน
 • 4.11.4 ข้อจำกัดความรับผิดในเรื่องละเมิด กรณีที่มีพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งอันเป็นการพ้นวิสัยซึ่งบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบจากการกระทำโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อในการ ทำหน้าที่ของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์หรือเหตุสุดวิสัยหรือ พ้นวิสัยอื่นใดๆ บริษัทจะ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจาก และในกรณีที่บริษัทได้แจ้งเตือนท่านแล้วถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นอันเป็นการละเมิดหรือก่อความเสียหายใดๆ ต่อท่าน บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่มีการเชื่อมโยงถึงบริษัทหรือต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการกระทำโดยกลฉ้อฉลหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • 4.11.5 การสละสิทธิของบริษัท การที่บริษัทยอมสละสิทธิ หรือข้อปฏิบัติใดๆ ให้แก่ท่านบางส่วนหรือทั้งหมดครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ตามไม่มีผลที่จะให้ถือว่าบริษัทได้ สละเจตนาของสัญญานี้ บางส่วนหรือบางข้อในครั้งต่อๆ ไป
 • 4.11.6 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงทรัพย์สินหรือสินค้าจากบุคคลภายนอก กรณีมีเหตุให้ต้องติดตามทวงคืนทรัพย์สินหรือสินค้าจากบุคคลภายนอก บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว ท่านจะต้องดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง
 • 4.11.7 ความไม่สมบูรณ์บางส่วนของสัญญา หากสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าส่วนที่ไม่เป็นโมฆะหรือสมบูรณ์แยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะ หรือ ไม่สมบูรณ์นั้นและมีผลบังคับได้

ข้อที่ 5 การสิ้นสุดของสัญญา

5.1 เงื่อนไขในการเลิกสัญญา

 • 5.1.1 การเลิกสัญญาโดยความยินยอมทั้งสองฝ่ายในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนาในการยินยอมให้สัญญาเลิกกัน ให้สัญญา มีผลสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่ได้มีการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษร
 • 5.1.2 การเลิกสัญญาโดยผิดข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งตามที่ได้กำหนดไว้ใน สัญญาฉบับนี้ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายชำระหนี้ หรือแก้ไขการผิดสัญญา ถ้า ฝ่ายนั้นไม่ชำระหนี้หรือไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด อีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาก็ได้ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้
 • 5.1.3 การเลิกสัญญาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีที่กำหนดไว้ในข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งในสัญญาฉบับนี้แสดงไว้ว่าในกรณีที่ผิดสัญญาข้อนั้นให้เลิกสัญญาเลิกกันทันที อีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได้โดยไม่พักต้องบอกกล่าวตาม ข้อ 5.1.2 เลย

5.2 วิธีการยกเลิกการใช้บริการหรือปิดบัญชี การยกเลิกการใช้บริการหรือการขอปิดบัญชี คิวเพย์ (QPay) ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอปิดบริการที่หน้าเว็บไซต์ คิวเพย์ (QPay) และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ระบุไว้ในวิธีการใช้งาน ทั้งนี้การปิดบัญชี คิวเพย์ (QPay) ของท่านมีผลตั้งแต่วันที่ที่ท่านติดต่อขอปิดบัญชี

5.3 การเรียกค่าเสียหาย การสิ้นสุดของสัญญานี้ไม่มีผลยกเลิกหรือลบล้างสิทธิของบริษัทและความรับผิดของท่านในเงินใดๆ ที่ต้องชำระตามที่กำหนดในสัญญานี้

5.4 การส่งมอบคืนเงินหรือทรัพย์สิน เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงด้วยเหตุอันเนื่องมาจากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่งสัญญานี้เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดหรือกรณีใดๆ ก็ตาม หากมีเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ท่านได้รับไว้โดยมิควรได้ ท่านต้องส่งมอบคืนเงินหรือทรัพย์สินเหล่านั้นทันทีด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง หากท่านฝ่าฝืน บริษัทมีสิทธิดำเนินการทางกฎหมายตามสมควร ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม ตลอดจนฟ้องร้องดำเนินคดี โดยท่านตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้น เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าว

5.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายจากการผิดสัญญา ในกรณีที่มีการผิดสัญญา และมีการดำเนินการทางกฎหมาย ฝ่ายที่ผิดสัญญาจะต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎ หมายทั้งหมด


ข้อที่ 6 บทเบ็ดเตล็ด

6.1 การติดต่อและแจ้งปัญหา ท่านสามารถติดต่อแจ้งปัญหาได้ทันทีที่หน้า “ติดต่อเรา” (Contact Us) แต่ในการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ เจ้า หน้าที่ของบริษัทจะสามารถให้บริการแก่ท่านเฉพาะเวลาทำการปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์เท่านั้น โดยยกเว้นการให้บริการตามวันหยุด ของธนาคาร

6.2 ข้อมูลด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ บริษัทเล็งเห็นและให้ความสำคัญต่อการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยจัดทำข้อมูลด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ซึ่ง ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลส่วนดังกล่าวได้ในหน้า “ข้อมูลด้านความปลอดภัย”

6.3 การติดต่อสอบถาม ระเบียบ / ข้อบังคับ / เงื่อนไข / สิทธิ / ภาระผูกพัน / ข้อจำกัดสิทธิ / ข้อสงวนสิทธิ / ขอบเขต และ ความรับผิดของคู่สัญญา ตามสัญญานี้มีผลผูกพันและกระทบต่อสิทธิ/หน้าที่และความรับผิดของท่าน บริษัทขอให้ท่านทำความเข้าใจสัญญานี้อย่างละเอียด และท่าน สามารถพิมพ์หรือเก็บบันทึกสัญญานี้ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของบริษัท ท่าน สามารถค้นหาได้จากหน้า “คำถามที่พบบ่อย” หรือ “FAQs” หรือสอบถามได้ที่ [email protected] คู่สัญญาได้อ่านข้อความทั้งหมดในสัญญานี้ ทำความเข้าใจ และยอมรับในข้อตกลงข้อบังคับและเงื่อนไขของสัญญานี้โดยตลอดแล้วทุก ประการ เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญา

* ธุรกรรมด้าน E-Money จะสามารถใช้งานได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง