News / Promotions


ข่าวสารกิจกรรม และโปรโมชั่นต่างๆ ของ QPay

แจ้งปิดบริการเติมเงินมือถือ - จ่ายบิล QPay Mobile Application (QPay Mobile Application)

แจ้งปิดบริการเติมเงินมือถือ - จ่ายบิล QPay Mobile Application (QPay Mobile Application)

เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการ QPay Mobile Application บริษัท คิวเพย์ จำกัด จะยกเลิกบริการในผลิตภัณฑ์ QPay Mobile Application ได้แก่ บริการเติมเงินมือถือ และ จ่ายบิล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 หลังจากวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปจะไม่สามารถใช้บริการเติมเงินมือถือ และ จ่ายบิล ได้ หากท่านมีเงินคงเหลือใน e-Money ใน QPay Mobile Application ระหว่างนี้ ท่านสามารถนำเงินออกจาก e-Money ได้ตามปกติ แต่ยังคงใช้บริการ QLogin , QMember, QTicket และ QChat ได้ตามปกติ ทางบริษัท ฯ ขอขอบคุณที่ท...
* ธุรกรรมด้าน E-Money จะสามารถใช้งานได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง