News / Event


ข่าวสารกิจกรรม ต่างๆ ของ QPay

 

* ธุรกรรมด้าน E-Money จะสามารถใช้งานได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง